Run như... heo sấy

05/07/2012 10:02
Sao lại không phải là cầy mà là heo sấy? Hãy xem câu chuyện sau sẽ rõ!
Tiết học thứ hai....