Chính thức có định mức về số lượng người làm việc trong trường phổ thông

Giáo dục 24h

Thùy Linh

(GDVN) - Bộ Giáo dục vừa ban hành Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Theo đó, định mức số lượng người làm việc ở từng cấp học như sau:

Đối với cấp Tiểu học

Mỗi trường có 1 hiệu trưởng.

Trường Tiểu học có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp Tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp Tiểu học được bố trí 2 phó hiệu trưởng;

Trường có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 1 phó hiệu trưởng;

Trường có từ 5 điểm trường trở lên ngoài điểm trường chính được bố trí thêm 1 phó hiệu trưởng.

Trường Tiểu học dạy học 1 buổi trong ngày được bố trí tối đa 1,20 giáo viên/lớp; Trường dạy học 2 buổi trong ngày; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp Tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp Tiểu học được bố trí tối đa 1,50 giáo viên/lớp.

Ngoài định mức quy định trên, mỗi trường Tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp Tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp Tiểu học được bố trí 1 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

Nhân viên Thư viện, thiết bị; công nghệ thông tin: Trường có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo;

Trường phổ thông dân tộc bán trú cấp Tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp Tiểu học được bố trí tối đa 2 người;

Trường có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 1 người.

Chính thức có định mức về số lượng người làm việc trong trường phổ thông (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Nhân viên Văn thư; kế toán; y tế và thủ quỹ: Trường có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo và trường phổ thông dân tộc bán trú cấp Tiểu học được bố trí tối đa 3 người;

Trường có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 2 người; Trường dành cho người khuyết tật cấp Tiểu học được bố trí tối đa 4 người.

Nhân viên giáo vụ: Trường dành cho người khuyết tật cấp Tiểu học được bố trí tối đa 2 người.

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật: Với trường dành cho người khuyết tật cấp Tiểu học, cứ 15 học sinh khuyết tật được bố trí tối đa 1 người.

Với các trường phổ thông cấp Tiểu học có học sinh khuyết tật học hòa nhập, căn cứ vào số lượng học sinh khuyết tật học hòa nhập theo từng năm học, trường có dưới 20 học sinh khuyết tật có thể bố trí tối đa 1 người; trường có từ 20 học sinh khuyết tật trở lên có thể bố trí tối đa 2 người.

Đối với cấp Trung học cơ sở:

Mỗi trường có 1 hiệu trưởng.

Trường Trung học cơ sở có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp Trung học cơ sở;

Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và trường dành cho người khuyết tật cấp Trung học cơ sở được bố trí 2 phó hiệu trưởng;

Hiệu trưởng, Hiệu phó lên lớp và dạy học như thế nào?

Trường Trung học cơ sở có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 1 phó hiệu trưởng.

Mỗi trường Trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,90 giáo viên/lớp;

Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp Trung học cơ sở và trường dành cho người khuyết tật cấp Trung học cơ sở được bố trí tối đa 2,20 giáo viên/lớp;

Ngoài ra, mỗi trường Trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp Trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và trường dành cho người khuyết tật cấp Trung học cơ sở được bố trí 1 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

Nhân viên Thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin: Trường Trung học cơ sở có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo và trường phổ thông dân tộc nội trú huyện được bố trí tối đa 3 người;

Trường Trung học cơ sở có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 2 người;

Trường phổ thông dân tộc bán trú cấp Trung học cơ sở tùy vào số lượng lớp học mà áp dụng theo quy định; Trường dành cho người khuyết tật cấp Trung học cơ sở được bố trí 1 người.

Nhân viên Văn thư; kế toán; y tế và thủ quỹ: Trường Trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú cấp Trung học cơ sở được bố trí 3 người;

Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và trường dành cho người khuyết tật cấp Trung học cơ sở được bố trí tối đa 4 người; Các trường phổ thông cấp Trung học cơ sở có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 1 người.

Nhân viên giáo vụ: Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và trường dành cho người khuyết tật cấp Trung học cơ sở được bố trí tối đa 2 người.

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật: Với trường dành cho người khuyết tật cấp Trung học cơ sở; cứ 15 học sinh khuyết tật được bố trí tối đa 1 người.

Với các trường phổ thông cấp Trung học cơ sở có học sinh khuyết tật học hòa nhập, căn cứ vào số học sinh khuyết tật học hòa nhập theo từng năm học, trường có dưới 20 học sinh khuyết tật có thể bố trí tối đa 1 người; trường có từ 20 học sinh khuyết tật trở lên có thể bố trí tối đa 2 người.

Đối với cấp Trung học phổ thông

Mỗi trường có 1 hiệu trưởng.

Trường Trung học phổ thông có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường Trung học phổ thông chuyên được bố trí 3 phó hiệu trưởng;

Trường Trung học phổ thông có từ 18 đến 27 lớp đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 10 đến 18 lớp đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 2 phó hiệu trưởng;

Khi Ban giám hiệu bỏ quên giáo án… ở nhà

Trường Trung học phổ thông có từ 17 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 9 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 1 phó hiệu trưởng.

Mỗi trường Trung học phổ thông được bố trí tối đa 2,25 giáo viên/lớp; Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh được bố trí tối đa 2,40 giáo viên/lớp; Trường Trung học phổ thông chuyên được bố trí tối đa 3,10 giáo viên/lớp.

Nhân viên Thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin:

Trường Trung học phổ thông có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 3 người;

Trường Trung học phổ thông có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 2 người;

Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh được bố trí tối đa 4 người; trường Trung học phổ thông chuyên được bố trí tối đa 7 người.

Nhân viên Văn thư; kế toán; y tế; thủ quỹ: Mỗi trường Trung học phổ thông được bố trí tối đa 3 người; Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường Trung học phổ thông chuyên được bố trí tối đa 4 người.

Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có quy mô trên 400 học sinh và trường phổ thông cấp Trung học phổ thông có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 1 người.

Nhân viên giáo vụ: Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường Trung học phổ thông chuyên được bố trí tối đa 2 người.

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật: Với các trường phổ thông cấp Trung học phổ thông có học sinh khuyết tật học hòa nhập, căn cứ số học sinh khuyết tật học hòa nhập theo từng năm học, trường có dưới 20 học sinh khuyết tật có thể bố trí tối đa 1 người; trường có từ 20 học sinh khuyết tật trở lên có thể bố trí tối đa 2 người.

Về lao động hợp đồng: Các trường được bố trí lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ vệ sinh, bảo vệ. Trường có tổ chức cho học sinh ăn bán trú, nội trú có thể bố trí lao động hợp đồng để thực hiện công việc nấu ăn cho học sinh.

Căn cứ vào tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, các trường xác định số lượng lao động hợp đồng đối với từng vị trí, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/8/2017.

Thùy Linh
Từ khóa :
định mức , quy định , số người , khuyết tật , trường phổ thông
Chính thức có định mức về số lượng người làm việc trong trường phổ thông
Chủ đề : Giáo dục phổ thông mới
Bình luận
Hatbuihong
0

Theo tôi. trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, một nhân viên kế toán có trình độ Cao đẳng có thể đảm trách công việc kế toán của 3 hoặc 4 trường phổ thông. Bộ nên nghiên cứu kỉ hơn.

Van binh
0

Còn giáo viên tư vấn tâm lý đâu , lúc nào cũng bảo cần....học sinh cần, phụ huynh cần nhưng chắc các đồng chí ở bộ không thấy cần nên thôi vậy. Bạo lực học đường, xâm hại tình dụng trẻ em, bị người lạ dụ dỗ, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Điều lệ trường trung học có mà Thông tư này không có. Ngán ngẫm.

Nguyễn Khoa Cường
0

Nhân viên Văn thư, Thư viện, Thiết bị chỉ có 1; Hiệu phó các cấp trường lớn hay nhỏ cũng chỉ 1; Y tế trường học chỉ bố trí các trường cách xa trung tâm xã, huyện, quận, thị xã, TP 5 km (thành thị) 3 km (nông thôn), giao thông khó khăn mỗi trường 1 y tế; Các khoản phụ cấp của giáo viên và nhân viên đều được hưởng như nhau (Công bằng) có như vậy mới tinh giảm biên chế được.

Thanh Binh
0

Không biết Hiệu trưởng trường tiểu học dưới 28 lớp có tìm cách khác để hợp đồng Văn thư?

Phạm Văn Thủy
1

Cần có thêm quy định về phụ cấp cho những người làm trong ngành giáo dục mà không phải là giáo viên. Cứ nghĩ đến giáo dục là nghĩ đến giáo viên nhưng thực ra còn 1 bộ phận không nhỏ đâu. Cứ hô hào phải nhiệt huyết phải cống hiến phải chủ động phải thế lọ phải thế chai nhưng trong khi mình đi làm gần 10 năm mà lương chưa cán mốc 3 triệu/ tháng bụng lúc nào cũng đói thì lấy gì tâm với huyết.

TruongNguyen
1

Nhân dân chờ thông tư chính thức của bộ có được áp dụng không vì hiện nay các trường thuộc quận Hai Bà Trưng dư qua nhiều hiệu phó.

lan phuong
1

Chỗ tôi còn tinh vi hơn, Hiệu trưởng bắt giáo viên lên lớp thay 2 tiết của mình theo quy định, nhưng sổ đầu bài giáo viên đó không được ký mà là hiệu trưởng ký. Vậy là đã hợp pháp hóa.

Bùi Minh
0

Ngành GD nên giảm bộ phận quản lý là đúng.Lâu nay đội ngũ quản lý nhiều Sở,Phòng và các cấp phó quá nhiều,sinh ra nhiều phòng ban nhỏ gây lãng phí nhân lực cho nhà nước,quản lý chồng chéo,sinh ra nạn hồ sơ hay nặn việc để làm- bộ phận thừa gây ra nhũng nhiễu,tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín và vị thế nhà giáo đã có từ ngàn đời nay. Tôi nghĩ rằng Bộ GD phải thống nhất cách ăn mặc cho đội ngũ Giáo viên(nên mặc áo dài truyền thông- vừa có văn hóa và đặc trưng cho văn hóa dân tộc),điều này nhiều cơ quan như Ngân hàng,bưu điện,... đã đồng phục(Thời gian gần đây nhiều GV nữ ăn mặc váy quá phản cảm,thiếu tính giáo dục).Tôi nghĩ ngành Giáo dục phải đồng phục tà áo dài từ lâu rồi mới phải, Giáo viên từ thời xưa hay ở các tỉnh phía Nam lâu nay họ đồng phục áo dài rất đẹp và giữ được văn hóa bản sắc dân tộc(đối với HS bậc THPT phải mặc áo dài trắng,dày trắng khi đến trường học). Ngành Giáo phải làm được từ các việc nhỏ như:Chỉnh đốn đạo đức,phong cách nhà giáo;chống dạy học thêm tràn lan như lâu nay(chỉ bồi dưỡng HSG ở các trường chuyên và phụ đạo HS các trường dân tộc miền núi và hải đảo),bỏ các thủ tục"hành là chính",các tiêu cực "chạy chot","luồn cúi"...mua bằng cấp(phải học thật),xây dựng tình cảm nhà giáo thực sự(thật thà,kiêm tốn,liêm chính)...Chống bệnh thành tích,phô trương háo danh,đưa ra nhiều cải cách dự án,giảm chuyên đề hàn lâm để giải ngân... Mong các vị đứng đầu các cấp ngành giáo thực chất có giáo dục!

Xem thêm bình luận
Tin khác