Đi học là phải gù lưng?

06/07/2012 09:35
Đi học là chuyện lớn rồi nhưng có một số thứ kéo theo khiến nó trở nên vô cùng... nặng!
Bệnh gù lưng đã khổ, bệnh cảm cúm còn khổ hơn...