Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P34)

17/02/2012 11:17 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Mon: "Cưỡi bạch mã chưa chắc đã là hoàng tử, đó có thể là Đường Tăng"!
Tống Linh (sưu tầm)