Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P38)

21/02/2012 17:33 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Mon: "Thông báo! Hôm nay không có thông báo. Chừng nào có thông báo sẽ thông báo..."


Tống Linh (sưu tầm)