Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P49)

06/03/2012 17:49 TL (sưu tầm)
(GDVN) -Con ngựa chạy nhanh gọi là phi nước đại, vậy con ngựa chạy chậm gọi là gì?
TL (sưu tầm)