Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P58)

20/03/2012 19:58 TL (sưu tầm)
(GDVN) -Nô: "ấy" là từ duy nhất có thể thay thế các từ khác trong mọi trường hợp. Đúng thì "ấy" cho Nô nhé
TL (sưu tầm)