Điều tra doanh nghiệp năm 2016

Điều tra doanh nghiệp năm 2016
(GDVN) - Dự kiến đến tháng 11/2016 sẽ phổ biến kết quả tổng hợp nhanh và đến tháng 12/2016 sẽ phổ biến kết quả đầy đủ điều tra doanh nghiệp.