Cử nhân ngành phù hợp, có thể bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên

12/04/2021 10:35
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục đã có thông tư về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng làm giáo viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng làm giáo viên.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Theo Thông tư 11, những người có bằng cử nhân chuyên ngành Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học được tham gia Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Khối lượng chương trình có 35 tín chỉ, trong đó 31 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn.

Theo Thông tư 12, người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở/ trung học phổ thông phải trải qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với thời lượng chương trình như sau: Khối học phần chung là 17 tín chỉ, gồm 15 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ lựa chọn; Khối học phần nhánh gồm 17 tín chỉ nhánh trung học cơ sở và 17 tín chỉ nhánh trung học phổ thông.

Sau khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở/ trung học phổ thông, người học hội tụ những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học, giáo dục ở trường trung học cơ sở/ trung học phổ thông.

Hai Thông tư này đều có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2021.

Thùy Linh