Người Việt, Nhất và Bét (2)

Người Việt, Nhất và Bét (2)
(GDVN) - Để cho phù hợp với thực tế có lẽ nên đổi câu thành ngữ "tham như mõ" thành dạng hiện đại “tham như cán bộ tham nhũng”.