Bộ yêu cầu báo cáo kết quả chuyển đổi loại hình cơ sở GD

14/12/2011 06:00 Thu Hòe
(GDVN) - Phó Vụ trưởng Nguyễn Văn Vui vừa có thông báo gửi các Sở GD & ĐT yêu cầu báo cáo bằng văn bản về kết quả chuyển đổi cơ sở GD mầm non, phổ thông.

Ngày 08 tháng 5 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT gửi các Sở GD & ĐT quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chuyển đổi phải báo cáo kết quả bằng văn bản với Bộ GD & ĐT

Nhằm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục sau 3 năm thực hiện, Bộ GD & ĐT đề nghị các Sở GD & ĐT báo cáo bằng văn bản với Bộ về công tác chuyển đổi này.

Theo đó, các Sở GD & ĐT trên cả nước sẽ phải báo cáo, trả lời bằng văn bản với Bộ xung quanh các vấn đề: Kết quả chuyển đổi đối với từng loại hình cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn (theo mẫu 1và mẫu 2 gửi kèm). Tình hình sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức trong biên chế nhà nước và ngoài biên chế nhà nước ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc diện chuyển đổi hiện nay.

Những thuận lợi khó khăn và kiến nghị, đề xuất của từng địa phương về công tác chuyển đổi này. Theo đó, các báo cáo bằng văn bản này sẽ phải gửi về Bộ GD & ĐT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và  qua thư điện tử: btly@moet.gov.vn trước ngày 25 tháng 12 năm 2011.


Thu Hòe