Nhiều quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo chính thức ngưng hiệu lực

29/10/2021 06:08 Thùy Linh
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng ban hành.

Ngày 20/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ 20/10/2021.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a, Khoản 3, Điều 4 Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT.

Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a, Khoản 1 Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.

Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a, Khoản 3 Điều 4 Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT.

Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a, Khoản 1, Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Ngưng hiệu lực quy định đạt trình độ chuẩn được đào tạo tại điểm a, Khoản 2, Điều 5 Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT.

Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm b, Khoản 2 Điều 8 quy định đạt trên chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a, Khoản 2, Điều 13 và điểm a Khoản 2 Điều 18 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học ban hành kèm Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT.

Nhiều điểm mới trong dự thảo nâng chuẩn trình độ đào tạo thầy cô cần biết
Nhiều điểm mới trong dự thảo nâng chuẩn trình độ đào tạo thầy cô cần biết

Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm b, Khoản 2, Điều 8 quy định trên chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a, Khoản 2, Điều 13 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT.

Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm b, Khoản 2, Điều 8 quy định đạt trên chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a, Khoản 2, Điều 13 và điểm a, Khoản 2, Điều 18 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non ban hành kèm Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT.

Ngưng hiệu lực yêu cầu về đạt chuẩn trình độ đào tạo trong tiêu chuẩn đối với giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều 16 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT.

Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại một số điều, khoản của Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung,quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Theo đó, Điểm c Khoản 1 Điều 3 (được đính chính bởi Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT); Điểm b Khoản 1 Điều 4 (được đính chính bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT); Điểm b Khoản 1 Điều 5.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian ngưng hiệu lực các nội dung đã nêu thì các tổ chức, cá nhân liên quan không căn cứ quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo hoặc đạt trên chuẩn trình độ đào tạo để đánh giá, tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn quốc gia, kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Các quy định khác tại các Thông tư đã nêu vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định.

Thùy Linh