Những yêu cầu mới nhất về tinh giản biên chế giáo viên của Bộ Giáo dục

14/08/2018 07:11 Thùy Linh
(GDVN) - Trong những năm tới, ưu tiên biên chế được giao để tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày 20/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Hữu Độ ký văn bản đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công tác tinh giản biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục với các nội dung như sau: 

Thứ nhất, tinh giản biên chế phải gắn với việc đảm bảo các quy định về định mức số lượng giáo viên đối với mỗi cấp học, chế độ làm việc, chính sách cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại hệ thống, quy mô trường, lớp học của địa phương. 

Thứ hai, không cắt giảm biên cơ học chỉ tiêu biên chế giao hàng năm để thực hiện tinh giản biên chế mà cần làm tốt việc đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá kết quả làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hàng năm để sàng lọc, phân loại làm căn cứ tinh giản biên chế. 

Ngày 20/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Hữu Độ ký văn bản đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (Ảnh chụp màn hình từ website của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Thứ ba, có kế hoạch và giải quyết dứt điểm số viên chức và người lao động vượt quá số biên chế được giao, có giải pháp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên theo môn học. 

Trong những năm tới, ưu tiên biên chế được giao để tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới ở phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Thứ tư, tăng cường vai trò chủ động tham mưu, đề xuất của sở/ phòng giáo dục và đào tọa; vai trò kiểm tra, giám sát và sự phối hợp của các cấp trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế cũng như công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ ở các địa phương để bảo đảm việc tinh giản biên chế đúng quy định, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn. 

Thùy Linh