Quốc hội thông qua Luật Giáo dục Đại học

19/06/2012 07:39
(GDVN) - Chiều nay (18/6), các Đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Giáo dục Đại học với số tán thành 84,57%.

Luật Giáo dục Đại học gồm 7 chương, 73 điều, quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Đối tượng áp dụng của Luật này là các trường cao đẳng, trường đại học, học viên, đại học vùng, đại học quốc gia; viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học.

Tư tưởng xuyên suốt của Luật Giáo dục Đại học là trao quyền tự chủ ở mức tối đa phù hợp với năng lực thực hiện quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Luật quy định về vấn đề này theo hướng chỉ mang tính nguyên tắc về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học và không dẫn chiếu đến các điều khoản cụ thể. 

Về vấn đề phân tầng, cơ sở giáo dục đại học được phân tầng và xếp hạng theo các tiêu chí: Vị trí, vai trò trong hệ thống giáo dục đại học; quy mô, ngành nghề và các trình độ đào tạo; cơ cấu các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ; chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Luật giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã thông qua các Luật gồm: Luật bảo hiểm tiền gửi; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ luật lao động (sửa đổi) với số tán thành cao.