Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

13/10/2011 07:47 Theo SGTT
Thứ trưởng bộ Giáo dục-đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã ký ban hành Thông tư 44 quy định về chế độ thỉnh giảng trong các CS giáo dục.
Theo thông tư này, các nhà giáo được mời tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo tại các cơ sở giáo dục phải đảm bảo ít nhất một trong các yêu cầu sau: có công trình khoa học được công bố trên tạp chí khoa học hoặc trong tuyển tập hội thảo khoa học trong, ngoài nước; có sách chuyên khảo đã được xuất bản; có đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu đạt yêu cầu từ cấp khoa và tương đương trở lên; có hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được nghiệm thu, thanh lý.
Văn bản cũng quy định, nếu giáo viên thỉnh giảng là giáo viên trong biên chế, giáo viên cơ hữu của cơ sở giáo dục thì phải đạt chuẩn nghề nghiệp của cấp học mà nhà giáo đó thỉnh giảng, hoặc phải có trình độ học vấn và kinh nghiệm chuyên môn phù hợp đối với việc giảng dạy các chuyên đề không có trong chương trình giáo dục các cấp.

Đối với việc giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học tại trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo viên thỉnh giảng phải đạt trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Ngoài ra, hạn mức giờ thỉnh giảng trong một năm học của nhà giáo thỉnh giảng không vượt quá tổng định mức giờ giảng dạy và giờ dạy thêm theo quy định của pháp luật đối với nhà giáo trong biên chế.
Theo SGTT