Lấy chất lượng làm trọng tâm phát triển, đầu năm 2019, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đã thành lập Ban đảm bảo chất lượng giáo dục, chuyên trách cho các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trên toàn hệ thống K-12.

Riêng tại các đại học thuộc NHG, để đảm bảo tính tự chủ thì sẽ thành lập Ban đảm bảo chất lượng giáo dục của riêng mình.

Để đảm bảo tính nhất quán, khách quan cũng như minh bạch, Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục cũng đã được thành lập, bao gồm 17 thành viên lãnh đạo các cấp. Ngoài chức năng tham mưu về chiến lược, Hội đồng cũng đảm bảo tiếng nói của cơ sở, của phụ huynh học sinh được lắng nghe kịp thời, đúng mực.

Tiến sĩ Trần Xuân Thảo – Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghiên cứu phát triển giáo dục của NHG, Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng đã có những chia sẻ về cách mà NHG kiểm soát, kiểm định và cam kết thực thi những tiêu chuẩn khắt khe trong quy trình vận hành hệ thống.

Mệnh đề về chất lượng

Theo Tiến sĩ Trần Xuân Thảo, mục tiêu chung của xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục là cải tiến chất lượng đào tạo, cải tiến các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, các hoạt động hỗ trợ phát triển kỹ năng sinh viên, các đơn vị quản lý của nhà trường.

Đối với hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục về quá trình dạy và học, các trường thường phải định nghĩa thế nào là chất lượng (phải được đồng thuận bởi lãnh đạo và nhân viên nhà trường), rồi xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng.

Tiến sĩ Trần Xuân Thảo (trái) và Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (ảnh: NHG)

Với quan niệm chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu, Woodhouse (1999) cho rằng đảm bảo chất lượng là “Các hệ thống, chính sách, thủ tục, quy trình, hành động, thái độ được các cơ quan có thẩm quyền, hoặc cơ sở giáo dục xác định, xây dựng và triển khai, nhằm đạt được, duy trì và giám sát và củng cố chất lượng”.

Nguyên tắc đảm bảo chất lượng giáo dục là phải sử dụng đồng thời nhiều công cụ, để có kết quả chính xác và khách quan hơn, ưu tiên sử dụng công cụ đánh giá trực tiếp kết quả học tập sinh viên, hơn là các công cụ gián tiếp như bản tham khảo ý kiến học sinh.

Thêm vào đó, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của các trường thường xây dựng trên yêu cầu của các đơn vị quản lý nhà nước, như của Bộ giáo dục và Đào tạo, hay của các tổ chức kiểm định chất lượng, khuyến cáo của các tổ chức nước ngoài tài trợ (UNESCO hay Ngân hàng Thế giới), và mục tiêu của các trường.

Gia tăng giá trị hiệu quả

Theo Tiến sĩ Trần Xuân Thảo, một số trường thuộc hệ thống NHG hoạt động theo mô hình quốc tế, áp dụng các quy chế và quy định quốc tế về chất lượng, là một lợi thế cho công tác đảm bảo chất lượng

“Theo cam kết, các trường phải đảm bảo các quy định về chất lượng quốc tế này để được phép hoạt động dưới sự bảo trợ của các tổ chức quốc tế. Các mô hình này cũng được mô phỏng để áp dụng chung cho toàn hệ thống” – Tiến sĩ Thảo chia sẻ.

Quan trọng nhất, hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đòi hỏi sự đầu tư đúng, đủ về nguồn lực, cơ sở vật chất, con người cũng như tài chính.

Tiến sĩ Trần Xuân Thảo cho biết: “Ý thức được tầm quan trọng của đầu tư trong hoạt động đảm bảo chất lượng, NHG ngay từ đầu đã chỉ đạo rất quyết liệt về tính hiệu quả trong đầu tư, để loại bỏ những hoạt động kém chất lượng hiệu quả, vừa khuyến khích phát triển và nhân rộng những cách làm hay, có chất lượng và hiệu quả cao”.

Được biết, chu kỳ kiểm định chất lượng trung bình khoảng 5 năm. Do đó, Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục có những mục tiêu sau cho 5 năm tới (2019 – 2024).

Trong đó, xây dựng cấu trúc nhân sự, hệ thống văn bản đảm bảo chất lượng, báo cáo hiện trạng trên toàn hệ thống, tổ chức hệ thống thông tin gồm đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống, là những mục tiêu trọng điểm.

Bên cạnh đó, Hội đồng và Ban đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ tổ chức, tham dự tập huấn, tiến hành đánh giá, kiểm định chất lượng trong toàn bộ hệ thống.

“NHG chủ trương đảm bảo tính trung thực, minh bạch. Sự quan tâm của lãnh đạo về đảm bảo chất lượng giáo dục vừa là áp lực, vừa là động lực để các trường đẩy mạnh hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục. Những cải tiến chất lượng vừa qua trong hệ thống, đã được lãnh đạo NHG quyết định, trên cơ sở những kết quả ban đầu của đảm bảo chất lượng giáo dục” – Tiến sị Thảo kết luận.

Phương Linh