Hà Nam ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo tổ chức các kỳ thi năm 2023

24/05/2023 11:16
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh này bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức các kỳ thi năm 2023 trên địa bàn tỉnh này.

Văn bản này nêu rõ, để triển khai Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thi tuyển sinh vào lớp 10 và các kỳ thi năm 2023 trên địa bàn tỉnh (viết tắt là các kỳ thi) đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ thị:

1. Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt kỳ thi trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia kỳ thi.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, đôn đốc chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định, bao gồm: tổ chức đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Học sinh Hà Nam cùng giám thị kiểm tra niêm phong túi đề thi trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Học sinh Hà Nam cùng giám thị kiểm tra niêm phong túi đề thi trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Quan tâm các đối tượng học sinh thuộc diện gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại khi tham dự kỳ thi. Kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo kỳ thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Xây dựng, triển khai kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các điều kiện để tổ chức các kỳ thi đúng qui định và phù hợp thực tiễn.

Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí, tuyên truyền, các đơn vị, địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về các kỳ thi tới tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, yêu cầu; tổ chức ôn tập khoa học, hiệu quả; rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ tốt các kỳ thi.

Chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn đảm bảo các cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ liên quan đến các kỳ thi; chủ trì phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ thi, nhất là Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thanh tra Chính phủ bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức các kỳ thi. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tình hình tổ chức các kỳ thi theo quy định.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho các kỳ thi trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan.

Tuyên truyền, phổ biến các qui định về bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Chủ động nắm bắt thông tin, đấu tranh, phòng ngừa không để xảy ra tiêu cực, gian lận.

4. Thanh tra tỉnh cử người tham gia Ban chỉ đạo cấp tỉnh và các đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 theo quy định, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh.

5. Sở Tài chính chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí phục vụ các Kỳ thi; hướng dẫn ngành giáo dục và đào tạo thu, chi và quyết toán kinh phí phục vụ các kỳ thi theo đúng qui định.

6. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chăm sóc sức khỏe kịp thời, hiệu quả cho thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia các kỳ thi; đặc biệt phải có phương án phòng, chống dịch Covid -19 và các loại dịch bệnh khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, trong thời điểm tổ chức các kỳ thi và xung quanh các địa điểm thi.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về các kỳ thi.

8. Sở Giao thông Vận tải, Công ty Điện lực Hà Nam, Bưu điện tỉnh Hà Nam, Viễn thông Hà Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo giao thông, điện lưới và thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức các kỳ thi.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng thông tin, chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền tăng cường tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức và kết quả của các kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương trong tỉnh tổ chức đội ngũ tình nguyện viên, các hoạt động tình nguyện góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các kỳ thi thuận lợi.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở giáo dục thuộc địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng cần thiết đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch Covid -19 phù hợp, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia các kỳ thi.

Trung Dũng