Hà Nội cần tiến sĩ để làm gì?

Hà Nội cần tiến sĩ để làm gì?
GDVN- Các thạc sĩ, tiến sĩ sau khi đào tạo sẽ làm công tác nghiên cứu hay vẫn làm công tác quản lý nhà nước tại các đơn vị chức năng của thành phố?