Hải Dương bổ sung dự án đường dây 500kV mạch 3 vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023

04/12/2023 16:19
Vương Nghị
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối đi qua địa bàn 16 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Hải Dương.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định 2623/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt bổ sung 13 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố với diện tích 13,87 ha, trong đó có Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối.

Đối với dự án này, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương bổ sung diện tích 3,87 ha thuộc địa bàn 2 xã của huyện Gia Lộc, 3 xã của huyện Ninh Giang, 6 xã/thị trấn huyện Thanh Miện và 5 xã/thị trấn huyện Bình Giang.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương làm việc với EVN và EVNNPT về việc triển khai đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn tỉnh, tháng 11/2023.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương làm việc với EVN và EVNNPT về việc triển khai đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn tỉnh, tháng 11/2023.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành triển khai, hướng dẫn và thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Giao Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cập nhật thông tin, bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối đi qua địa bàn 16 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Hải Dương với 74 vị trí chân móng cột, chiều dài tuyến khoảng 30,79 km, diện tích thu hồi đất cho phần móng cột là 6,85 ha (phần hành lang các đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị liên quan đang tổng hợp).

Tại buổi làm việc với giữa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – chủ đầu tư dự án mới đây, ông Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu 4 địa phương có đường dây đi qua chủ động phối hợp với chủ đầu tư tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, cọc mốc của Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; chủ động thực hiện tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đồng thuận việc giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tƣ tổ chức thi công Dự án (giải phóng mặt bằng đến đâu bàn giao ngay cho chủ đầu tư để kịp thời tổ chức thi công).

Chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong việc thực hiện công tác trích đo, trích lục, xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm song song để rút ngắn thời gian (có mốc thời gian cụ thể); rà soát, xây dựng phương án di chuyển, bố trí tái định cư theo đúng quy định của pháp luật (ưu tiên phương án lựa chọn những vị trí lô đất đã có sẵn, đủ điều kiện trên địa bàn để bố trí tái định cư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án).

Vương Nghị