Chưa có quy định ngành học độc hại

Chưa có quy định ngành học độc hại
Cùng học một chuyên ngành nhưng sinh viên ở trường này được miễn giảm học phí do được xếp vào ngành độc hại nhưng trường khác thì không.