Ngày 15/5, Bộ Tài chính đã có công văn số 6384/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp sử dụng quỹ bình ổn trong khoảng từ 160 - 200 đồng/lít, kg thay vì 0 đồng/lít, kg như trước.

Công văn nêu rõ, trên cơ sở những văn pháp lý về điều hành kinh doanh xăng dầu đồng thời căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và đăng ký giá của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 15/4/2014 đến 14/5/2014 các mặt hàng xăng dầu như sau:

.


Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở theo tính toán như trên, thực hiện quy định hiện hành về giá xăng dầu, trên cơ sở chênh lệch này, liên Bộ Tài chính – Công thương thống nhất:

Thứ nhất, về giá bán, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành.

Thứ hai, về quỹ Bình ổn giá Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành; Sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa.

Cụ thể, đối với xăng là 200 đồng/lít, đối với dầu điêzen là 180 đồng/lít, đối với dầu hỏa là 160 đồng/lít.

Thời điểm sử dụng quỹ bình ổn giá bắt đầu áp dụng từ 20giờ00 ngày 15 tháng 5 năm 2014./.

Hồng Anh