DongA Bank không bàn đến chuyện sáp nhập tại đại hội cổ đông

23/03/2012 15:05 Việt Dũng/ Infonet
Đại hội cổ công thường niên 2012 về kế hoạch năm của DongA Bank không đề cập đến vấn đề sáp nhập với ngân hàng khác mà lãnh đạo ngân hàng này đã công bố.
Ngoài việc ban lãnh đạo sẽ chọn đối tác tư vấn chiếc lược cho DongABank và bắt đầu làm việc với ban tư vấn chiến lược vào tháng 4/2012, đại hội chủ yếu xoay quanh hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ ngân hàng, cùng với việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.

Tờ trình đại hội cổ công (ĐHCĐ) thường niên 2012 về kế hoạch năm của Ngân hàng Đông Á không đề cập đến vấn đề sáp nhập với ngân hàng khác

DongABank dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu, tương đương 1.000 tỷ đồng để chào bán cho cổ đông hiện hữu trong kế hoạch tăng vốn của mình. Riêng kế hoạch chào bán 900 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu cho đối tác nước ngoài đã được ĐHCĐ lần trước thông qua sẽ tạm thời hoãn lại nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ngoài ra tình hình và kế hoạch kinh doanh năm 2012 cũng được HĐQT đề xuất với chỉ tiêu tổng tài sản đạt 100.000 tỷ đồng, tăng 52% so với thực hiện năm 2011. Trong đó nguồn vốn huy động đạt 86 tỷ đồng, tăng 78% và dư nợ cho vay đạt 50.600 tỷ đồng, tăng 15%. Riêng nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%, thấp hơn mức 1,69% của năm 2011.

Cuối cùng là kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2012 được dự kiến tăng 20%. Tuy nhiên cổ tức lại giảm còn 15% so với mức 16% của năm 2011.

Việt Dũng/ Infonet