Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc GP.Bank giá 0 đồng

07/07/2015 20:24 Ngọc Quang
(GDVN) - Theo Ngân hàng Nhà nước, quyết định này được đưa ra sau khi GP.Bank 3 lần tổ chức Đại hội cổ đông không thành công và không tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

Năm 2012, qua thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GP.Bank) bộc lộ nhiều yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro, kết quả kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu và quản trị, điều hành ngân hàng kém hiệu quả.

Trong hơn 3 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để GP.Bank tìm kiếm đối tác, bao gồm cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng phương án tái cơ cấu khả thi để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận phù hợp với quy định của pháp luật và đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011- 2015 theo Quyết định 254/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, GP.Bank không đề xuất được phương án tái cơ cấu khả thi trong khi ngân hàng tiếp tục bộc lộ nhiều yếu kém, kinh doanh thua lỗ.

Ngân hàng Nhà nước đã mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu GP.Bank giá 0 đồng.

Để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất tài sản của ngân hàng và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, bảo vệ tiền gửi của nhân dân, Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt GP.Bank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu GP.Bank thuê tổ chức độc lập thực hiện kiểm toán và định giá tài sản để xác định giá trị thực của vốn điều lệ.

Căn cứ kết quả kiểm toán và định giá độc lập, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu GP.Bank tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ, đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định.

Tuy nhiên qua 3 lần tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của GP.Bank không thành công và cũng không đề xuất được các giải pháp khả thi về tăng vốn điều lệ đảm bảo giá trị thực của vốn không thấp hơn vốn pháp định theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước là 3.000 tỷ đồng.

Căn cứ quy định của Luật các tổ chức tín dụng và Quyết định 48/2013/TTg ngày 1/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng nhà nước đã quyết định mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại GP.Bank với giá 0 đồng/cổ phần; đổi tên thành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu và chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, biện pháp này là nhằm đảm bảo sự an toàn, ổn định của hệ thống các Tổ chức tín dụng, đồng thời góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Để đảm bảo ổn định công tác quản trị, điều hành, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ định Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tham gia quản trị, điều hành GP Bank, đồng thời sắp xếp lại Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát của GP.Bank; quyết định bổ nhiệm nhân sự HĐTV, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu.

Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại GP.Bank sẽ được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Ngọc Quang