Trả lại ngân sách hơn 80 tỷ đồng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế

05/12/2016 15:16 Mai Anh
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tổng số thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng năm 2014 là 160.912 thẻ; tổng số tiền cấp trùng là 82,29 tỷ đồng.

Ngày 26/10/2016, Bộ Tài chính có Công văn 15220/BTC-HCSN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam Việt Nam hướng dẫn xử lý đối với số kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế năm 2014. 

Theo đó, từ việc rà soát của cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương và cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố đã báo cáo về Bộ Tài chính kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng năm 2014.

Kiểm tra bảo hiểm y tế trước khi phát hành - ảnh nguồn Bảo hiểm Việt Nam

Tổng số thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng năm 2014 là 160.912 thẻ; tổng số tiền cấp trùng là  82,29 tỷ đồng. 

Công văn 15220 của Bộ Tài chính hướng dẫn, việc xử lý theo nguyên tắc, toàn bộ số kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước cấp nào đảm bảo thì thu hồi nộp ngân sách nhà nước cấp đó.

Cụ thể: Kinh phí cấp trùng thẻ cho các đối tượng được ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ tiền đóng (người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân lực lượng quân đội, công an, cơ yếu) thì thu hồi nộp ngân sách Trung ương.

Kinh phí cấp trùng thẻ cho các đối tượng được ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ tiền đóng thì thu hồi nộp ngân sách địa phương.

Đối với kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế tại các địa phương được ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, Bộ Tài chính sẽ giảm trừ vào nhu cầu kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế để xác định số kinh phí ngân sách Trung ương phải bổ sung năm 2016.

Bộ Tài chính hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Việt Nam trích 82,29 tỷ đồng từ Quỹ dự phòng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để nộp ngân sách.

Trong đó, nộp ngân sách Trung ương 6,95 tỷ đồng thuộc kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sách Trung ương đảm bảo; Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển cho bảo hiểm xã hội các tỉnh,  thành phố số tiền 75,34 tỷ đồng thuộc kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sách địa phương đảm bảo để cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nộp trả ngân sách địa phương.

Đồng thời, khi tổng hợp quyết toán năm 2016, tổng hợp số tiền 82,29 tỷ đồng cấp trùng thẻ năm 2014 vào quyết toán Quỹ Bảo hiểm y tế, chi tiết Quỹ dự phòng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Kiểm tra bảo hiểm y tế trước khi phát hành nhằm đảm bảo không cấp trùng - ảnh nguồn Bảo hiểm Việt Nam

Về rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2015, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát và hoàn thành trước ngày 31/5/2017.

Theo ông Chu Minh Tộ- Trưởng ban Sổ, thẻ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), nguyên nhân của việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng là do có nhiều cơ quan quản lý lập danh sách đối tượng chuyển sang cơ quan bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Do đó, nếu thông tin không trùng khớp (họ tên, địa chỉ, ngày sinh...) dẫn đến một người có thể được cấp hơn một thẻ ở các nhóm đối tượng khác nhau.

Ví dụ, vừa có thẻ thuộc nhóm người có công với cách mạng, vừa ở nhóm thân nhân lực lượng vũ trang, hay cựu chiến binh, người dân tộc thiểu số...

Bên cạnh đó, chúng ta cũng chưa xây dựng được mã định danh cá nhân và hệ thống cơ sở dữ liệu cấp thẻ bảo hiểm y tế tập trung, nên việc nhiều đầu mối cùng đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ dẫn đến trùng thẻ là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, từ sự chủ động rà soát của bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, số thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng đã giảm rất nhiều qua các năm, năm 2014 giảm 70% so với năm 2013.

Hơn nữa, thực hiện Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, có hiệu lực từ năm 2015, chúng ta đã quy định cụ thể việc ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng nên số thẻ cấp trùng sẽ giảm.

Cho dù, một người có được cấp nhiều thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám chữa bệnh thì cũng chỉ sử dụng 1 thẻ và số tiền cấp trùng vẫn nằm trong Quỹ Bảo hiểm y tế nên không có sự thất thoát ngân sách nhà nước do cấp trùng thẻ. 

Triển khai thực hiện Công văn 15220/BTC-HCSN của Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân- Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết: Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Tài chính rà soát, đối chiếu số liệu và thống nhất cách thức hoàn trả ngân sách địa phương kinh phí cấp thẻ trùng năm 2014.

Báo cáo cụ thể kinh phí thực hiện bù trừ với số ngân sách địa phương phải đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; kinh phí tỉnh đề nghị bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển để hoàn trả ngân sách địa phương.

Đến nay, bảo hiểm xã hội các địa phương đã báo cáo đầy đủ về Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ Tài chính- Kế toán đang tổng hợp, hoàn thiện để chuyển kinh phí cho bảo hiểm xã hội các tỉnh chuyển trả ngân sách địa phương ngay trong tháng 12/2016.

Còn theo ông Nguyễn Trí Đại - Trưởng ban Thu (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), trong năm 2016 này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế tập trung cả nước để cấp mã định danh cá nhân cho toàn bộ dân số.

Do đó, chắc chắn từ năm 2017 trở đi, việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hạn chế tối thiểu.

Mai Anh