Ngày 27/8, 63 tỉnh thành sẽ đồng loạt công bố kết quả thi tốt nghiệp

05/06/2020 09:33
Thùy Linh
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, các mốc thời gian của kỳ thi tốt nghiệp được quy định rõ.

TT

Nội dung

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1

Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi

Cục Quản lý chất lượng

Các sở giáo dục và đào tạo.

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2020

2

Thành lập Ban Chỉ đạo thi các cấp

Bộ giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh

Hoàn thành trước ngày

15/6/2020

3

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi

Các sở giáo dục và đào tạo

Các trường phổ thông thuộc sở giáo dục và đào tạo

Hoàn thành trước ngày

15/6/2020

4

Đăng ký dự thi, nhận Phiếu Đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi

Các sở giáo dục và đào tạo; các đơn vị trực thuộc được sở phân công

Các đối tượng thí sinh; các nơi đăng ký dự thi do sở giáo dục và đào tạo quy định (đơn vị đăng ký dự thi)

Từ ngày 15/6 đến hết ngày

30/6/2020

5

In danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên danh sách

Các đơn vị đăng ký dự thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 07/7/2020

6

Tập huấn phần mềm chấm thi trắc nghiệm

Cục Quản lý chất lượng

Các sở giáo dục và đào tạo

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/7/2020

7

Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu đăng ký dự thi cho sở giáo dục và đào tạo

Các sở giáo dục và đào tạo

Các đơn vị đăng ký dự thi

Hoàn thành trước ngày

15/7/2020

8

Tổ chức các Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi: Thành lập Hội đồng thi, Quyết định cơ cấu, thành phần các Ban của Hội đồng thi

Các sở giáo dục và đào tạo

Các trường

phổ thông; các đơn vị có liên quan

Hoàn thành chậm nhất 30/6/2020

9

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi

Các đơn vị đăng ký dự thi

Các sở giáo dục và đào tạo

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/7/2020

10

Đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi

Các Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày

23/7/2020

11

Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào Hệ thống quản lý thi và gửi về Bộ

Các sở giáo dục và đào tạo

Cục Quản lý chất lượng

Hoàn thành chậm nhất ngày

23/7/2020

12

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng đơn vị đăng ký dự thi

Hoàn thành chậm nhất ngày

23/7/2020

13

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị đăng ký dự thi

Hoàn thành chậm nhất ngày

01/8/2020

14

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi: Thẻ dự thi của thí sinh, văn phòng phẩm, văn bản biểu mẫu để tổ chức thi, …..

Hội đồng thi

Các điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày

04/8/2020

15

Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

16

Tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ coi thi

Các sở giáo dục và đào tạo

Các trường

phổ thông; các cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước 08/8/2020

17

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các sở giáo dục và đào tạo

Từ ngày 08/8/2020

18

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các sở giáo dục và đào tạo

Các ngày 09,10 và 11/8/2020

19

Cập nhật vào Hệ thống quản lý thi báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi

Cục Quản lý chất lượng

Các Hội đồng thi

Buổi thi sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi thi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

20

Cập nhật vào Hệ thống Quản lý thi báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi

Cục Quản lý chất lượng

Các Hội đồng thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 11/8/2020

21

- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;

- Hoàn thành đối sánh kết quả thi

Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; các Hội đồng thi

Cục Quản lý chất lượng; các sở giáo dục và đào tạo

Hoàn thành chậm nhất ngày 26/8/2020

22

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các sở giáo dục và đào tạo; các đơn vị đăng ký dự thi

Ngày 27/8/2020

23

Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ

Các sở giáo dục và đào tạo

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2020

24

Cập nhật vào Hệ thống quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ về Bộ; công bố kết quả tốt nghiệp sơ bộ

Các sở giáo dục và đào tạo

Cục Quản lý chất lượng

Hoàn thành chậm nhất ngày 01/9/2020

25

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh

Hiệu trưởng trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/9/2020

26

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

Các Hội đồng thi

Các sở giáo dục và đào tạo; các đơn vị đăng ký dự thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/9/2020

27

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi

Các đơn vị đăng ký dự thi

Các sở giáo dục và đào tạo

Từ ngày 27/8 đến hết ngày 05/9/2020

28

Các đơn vị đăng ký dự thi chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở giáo dục và đào tạo/ Hội đồng thi

Các đơn vị đăng ký dự thi

Các sở giáo dục và đào tạo/ Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 07/9/2020

29

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Cục Quản lý chất lượng; các sở giáo dục và đào tạo/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/9/2020

30

Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo

Các sở giáo dục và đào tạo

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 23/9/2020

31

Cập nhật vào Hệ thống quản lý thi, gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệpchính thức về Cục Quản lý chất lượng

Các sở giáo dục và đào tạo

Cục Quản lý chất lượng

Chậm nhất ngày 25/9/2020

32

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp chính thức về Văn phòng Bộ.

Các sở giáo dục và đào tạo

Văn phòng Bộ

Chậm nhất ngày 30/9/2020

Thùy Linh