7 hành vi học sinh trung học không được làm

7 hành vi học sinh trung học không được làm
GDVN- Ngoài các hành vi không được làm, Dự thảo Điều lệ cũng quy định rõ quyền của học sinh được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, và được bảo vệ.