Quy định 5 cấp độ rủi ro thiên tai

27/04/2021 06:10
GDVN- Rủi ro thiên tai được phân cấp căn cứ vào cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại của thiên tai.