Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật: "Chính phủ còn nợ nhiều văn bản pháp luật"

23/10/2013 15:32
(GDVN) - Đến 15/10/2013, đối với 37 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ mới ban hành được 98/200 văn bản (49%) quy định chi tiết 148/280 nội dung được giao; còn lại 102/200 văn bản (51%) quy định chi tiết 132/280 nội dung chưa được ban hành.