Đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế

01/09/2020 06:31
GDVN- Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế đã quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế.