9 tháng đầu năm, chi trên 72.000 tỷ đồng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế

20/10/2018 07:00 Vũ Phương
(GDVN) - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổng số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là 226.668 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch cả năm.

Công tác 9 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương; triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đặc biệt Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội an sinh xã hội các quốc gia ASEAN (ASSA 35) tại Khánh Hòa vào trung tuần tháng 9/2018. 

Theo bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm số người tham gia bảo hiểm xã hội là 14,34 triệu người; trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc 14,1 triệu người (đạt 96,2 % kế hoạch cả năm), bảo hiểm xã hội tự nguyện 246 nghìn người (đạt 74,3%).

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 12,04 triệu người (đạt 93,5%). Còn bảo hiểm y tế 82,05 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 87,4% dân số (chỉ tiêu bao phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg là 85,2% dân số).

Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong 9  tháng đầu năm là 232.126 tỷ đồng, đạt 70,35% kế hoạch cả năm. Trong đó thu bảo hiểm xã hội 156.254 tỷ đồng; Thu bảo hiểm thất nghiệp 11.098 tỷ đồng; Thu bảo hiểm y tế 64.293 tỷ đồng; Thu lãi chậm đóng  481 tỷ đồng.

Về công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Số người được cấp sổ bảo hiểm xã hội là 14,22 triệu (đã bao gồm lực lượng vũ trang), đạt 99,4% số người tham gia bảo hiểm xã hội.

Số lượng sổ bảo hiểm xã hội đã bàn giao cho người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 13.037.541 sổ (chưa bao gồm lực lượng vũ trang), đạt 99,9% so với tổng số sổ đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Số người tham gia đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế là 82,3 triệu người; trong đó, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội là 78,65 triệu người, đạt tỷ lệ 99% tổng số người tham gia đã có mã số bảo hiểm xã hội.

9 tháng đầu năm, số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 130,3 triệu lượt người. Ảnh: Vũ Phương. 

Về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Ngành đã giải quyết 92.029 người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, giảm 7,2% so với cùng kỳ 2017 (trong đó: hưu trí 74.174 người, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2017).

Tại thời điểm tháng 9/2018, có gần 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng (trong đó 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt, 485.000 người nhận qua tài khoản cá nhân).

Giải quyết 612.506 người hưởng trợ cấp 1 lần, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó: bảo hiểm xã hội 1 lần là 527.142 người, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017).

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 7.500.653 lượt người (tăng 13% so với cùng kỳ 2017).

Tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 412.473 người (tăng 24,6% so với cùng kỳ 2017); chi trả kinh phí hỗ trợ học nghề cho 20.378 người (giảm 27% so với cùng kỳ năm 2017).

Về công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 130,3 triệu lượt người.

Tổng số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là 226.668 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước là 33.858 tỷ đồng. Chi bảo hiểm xã hội từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội 114.065 tỷ đồng. Chi bảo hiểm thất nghiệp 6.699 tỷ đồng. Chi bảo hiểm y tế 72.045 tỷ đồng.

Vũ Phương