Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp 23 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

05/10/2018 07:00 Ngọc Hân
(GDVN) - Tính đến hết tháng 8/2018, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp là 23 dịch vụ, tăng 6 dịch vụ so với 2017.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; cung cấp thêm các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin (mạng máy tính, máy chủ, máy trạm, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu ngành và hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến trên mạng Internet); hoàn thiện quản lý tập trung cơ sở dữ liệu hộ gia đình; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm...

Đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực: thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội; thẻ BHYT; giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản cho cá nhân, tổ chức làm việc với bảo hiểm xã hội. 

Tính đến hết tháng 8/2018, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp là: 23 dịch vụ; tăng 06 dịch vụ so với thời điểm cuối năm 2017 là 14 dịch vụ công trực tuyến.

Số hồ sơ điện tử phát sinh trên hệ thống là 104,5 triệu; đã giải quyết là 95,2 triệu hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ khám, chữa bệnh điện tử đề nghị thanh toán của gần 114,78 triệu lượt người, tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng bình quân đạt 98%.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai chính thức Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại 3 cấp Trung ương, tỉnh, huyện và liên thông với Văn phòng Chính phủ để gửi, nhận văn bản đi, đến; tích hợp chữ ký số từ Phó Trưởng phòng trở lên tại bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng phòng trở lên tại bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và Giám đốc, Phó Giám đốc tại bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Từ 01/6/2018, các văn bản đến, đi; soạn thảo; trao đổi thông tin; xử lý công việc; trình ký, phát hành văn bản sử dụng chữ ký số chuyên dụng của Ban Cơ yếu Chính phủ (trừ văn bản mật và một số văn bản cá biệt có quy định riêng của Ngành) cơ bản được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Triển khai, vận hành có hiệu quả Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin và Trung tâm dịch vụ khách hàng, phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; hệ thống hội nghị truyền hình theo mô hình kiến trúc chính phủ điện tử. 

Ngọc Hân