Bộ Giáo dục ban hành mẫu chứng chỉ năng lực ngoại ngữ sử dụng thống nhất

11/12/2017 10:49 Theo Giáo dục và Thời đại
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tin hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trong đó nêu rõ Thống nhất sử dụng mẫu chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và thực hiện quản lý, thu hồi chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ trưởng đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ cho thí sinh đủ điều kiện; cần lưu ý ghi rõ trong chứng chỉ bậc năng lực ngoại ngữ của thí sinh đạt được qua kỳ thi.

Phải xây dựng đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

Hướng dẫn ghi rõ: Để tổ chức thi, các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng phải xây dựng đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đáp ứng quy định tại Điều 5 Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, gửi về Cục Quản lý chất lượng.

Tất cả các đơn vị phải công khai đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của đề án.

Thống nhất sử dụng mẫu chứng chỉ năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. (Ảnh minh họa: Báo Giáo dục và Thời đại)

Lưu ý: trong nội dung công khai của đề án không nêu danh sách cụ thể của cán bộ ra đề thi và cán bộ chấm thi.

Ngân hàng câu hỏi thi phải được chuẩn hóa, đảm bảo đủ số lượng cần thiết để xây dựng đề thi theo từng định dạng đề thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề thi phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 12 Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Các câu hỏi thi, đề thi, thời lượng của các bài thi được xây dựng theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bám sát định dạng đề thi và hướng dẫn làm đề thi theo từng định dạng đề thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục ban hành các định dạng đề thi khác cho tiếng Anh và cho các ngoại ngữ khác trong thời gian tới.

Việc tổ chức thi để cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được thực hiện theo Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần mềm tổ chức thi trên máy vi tính phải đáp ứng các yêu cầu tại khoản 6 Điều 5 Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Phần mềm phải có bản quyền, có minh chứng đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Tài liệu Hướng dẫn thi trên máy vi tính được đăng tải cùng với đề án tổ chức thi trên trang thông tin điện tử của đơn vị tổ chức thi.

Trước buổi thi, đơn vị tổ chức thi phải hướng dẫn thí sinh cách làm bài thi trên máy vi tính.

Những lưu ý trong tổ chức coi thi

Khu vực tổ chức coi thi đảm bảo các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 5 Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Ngoài ra, cần lưu ý: khu vực tổ chức coi thi phải có dải phân cách (cứng hoặc mềm) với khoảng cách phù hợp để đảm bảo cách biệt với các hoạt động khác; có biển chỉ dẫn, thông báo, cảnh báo; có công an hoặc bảo vệ giám sát bao quát vòng ngoài để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho tổ chức thi.

Công tác coi thi, giám sát thi thực hiện theo quy trình quy định tại Điều 16 Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Bộ Giáo dục chính thức dừng tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ ngoài nhà trường

Ngoài ra, cần lưu ý: Nhiệm vụ của cán bộ được quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 16 Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; các cán bộ coi thi trong phòng thi có vai trò, trách nhiệm như nhau;

Trưởng Ban Coi thi có trách nhiệm phân công cán bộ coi thi, đảm bảo nghiêm túc và khách quan trong coi thi;

Việc tổ chức thi và quy trình thực hiện bài thi nói theo hình thức thi nói trực tiếp được quy định tại Điều 17 Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Để đảm bảo trật tự và khách quan, cần lưu ý thêm: Bố trí đủ cán bộ giám sát trong và ngoài phòng chờ.

Cán bộ giám sát ngoài phòng chờ có trách nhiệm: giám sát thí sinh và cán bộ giám sát trong phòng chờ; giám sát việc thí sinh ra vào phòng chờ;

Điều hành thí sinh ra vào phòng chờ đảm bảo đồng bộ với việc ra vào phòng thi của thí sinh.

Việc tổ chức thi và quy trình coi thi trên máy vi tính được quy định tại Điều 18, 19, 20 Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Để đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan đồng thời giảm thiểu và kịp thời xử lý các rủi ro về kỹ thuật, cần lưu ý thực hiện một số yêu cầu sau:

Đối với phòng máy tính dùng để thi kỹ năng nghe, đọc, viết có không quá 25 thí sinh dự thi: phải bố trí 2 cán bộ coi thi và 1 kỹ thuật viên hỗ trợ công nghệ thông tin;

Đối với phòng máy tính dùng để thi kỹ năng nghe, đọc, viết có trên 25 và không quá 100 thí sinh dự thi: phải bố trí 2 cán bộ coi thi cho mỗi nhóm không quá 25 thí sinh dự thi;

Đồng thời đảm bảo tỷ lệ 1 kỹ thuật viên hỗ trợ công nghệ thông tin cho không quá 20 thí sinh;

Không bố trí quá 100 thí sinh thi kỹ năng nghe, đọc, viết đồng thời trong cùng phòng thi;

Đối với bài thi nói, phải bố trí vị trí ngồi thi cho thí sinh để đảm bảo chất lượng thu âm, không nhiễu tạp âm và không lẫn âm thanh của thí sinh này sang thí sinh khác.

Cán bộ kỹ thuật hỗ trợ công nghệ thông tin phải kiểm tra và đảm bảo kỹ thuật đối với yêu cầu này.

Đơn vị tổ chức thi thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 25 của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ;

Các báo cáo được gửi về Cục Quản lý chất lượng dưới dạng file mềm theo địa chỉ email: phongkhaothi@moet.edu.vn theo thời hạn sau:

Trước kỳ thi ít nhất 20 ngày, gửi báo cáo về các nội dung: môn thi, bậc thi, thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức thi;

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả cuối cùng của kỳ thi, gửi báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi và tổng hợp kết quả thi.

Theo Giáo dục và Thời đại