Bốn dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành tuyên giáo

02/08/2018 07:44 Theo tuyengiao.vn
(GDVN) - Tôi muốn đặt cái nhìn tổng thể để nhìn công tác tuyên giáo lạc quan hơn, phấn khởi hơn. Đây là sự nỗ lực của toàn ngành tuyên giáo

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, ngành Tuyên giáo đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các loại tài liệu, văn bản hướng dẫn công tác tuyên giáo, thẩm định văn bản của các ban, bộ, ngành, địa phương.

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân thi đua yêu nước, từng bước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Chỉ đạo sâu sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại.

Phối hợp với các bộ, ngành để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường, y tế, dân số, an sinh xã hội.

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ làm công tác tuyên giáo.

Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, trong thời gian qua, công tác tuyên giáo cũng còn tồn lại một số hạn chế, bất cập  như:

Tính kịp thời, tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác định hướng tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, nhất là trước những vụ việc, vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong một số lĩnh vực còn hạn chế.

Chưa đóng góp nhiều vào việc đúc kết thực tiễn ở tầm khái quát lý luận để làm sáng tỏ, bổ sung, phát triển một số vấn đề mới từ thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Việc đổi mới giáo trình, nội dung và phương pháp giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, trường dạy nghề, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chưa kịp thời.

Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, còn hạn chế trong tổ chức lực lượng và sử dụng tổng hợp các binh chủng trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời, chưa đầu tư nhiều cho việc nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng, chưa gắn nghiên cứu với định hướng sát, đúng, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xử lý các vấn đề phức tạp, vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở.

Công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ vẫn chạy theo sự vụ, chưa dự báo tốt xu hướng hoạt động của các báo, đài, nhà xuất bản, các cơ sở văn hóa, nghệ thuật;

Chưa phối hợp thực hiện tốt các giải pháp, quy định về việc xử lý các cơ quan báo chí, xuất bản có những tác phẩm, xuất bản phẩm sai định hướng chính trị, tư tưởng, gây tác hại cho đời sống xã hội, ảnh hưởng đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm suy giảm uy tín của Đảng, Nhà nước, niềm tin của nhân dân và tính nghiêm minh của pháp luật.

Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp và các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp chưa thường xuyên, liên tục, có lúc, có nơi thiếu chủ động, chưa chặt chẽ, nên công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa tạo được sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện hiệu quả một số chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một bộ phận cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp chưa tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo; việc tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới lề lối, tác phong công tác chưa theo kịp yêu cầu ngày càng cao của ngành.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc.

Xác định nhiệm 9 vụ trọng tâm từ nay tới cuối nhiệm kỳ Đại hội XII

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, từ nay tới cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, quán triệt sâu sắc quan điểm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội”; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, toàn ngành Tuyên giáo nỗ lực phấn đấu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng.

Đề ra nhiều giải pháp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”;

Nghị quyết số 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và Nghị quyết số 33 - NQ/TW về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam;

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị khác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chú trọng nhiều hơn nữa công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động tăng cường nắm bắt thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm, nhất là từ địa phương, cơ sở để cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn cho quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị và quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới thuộc lĩnh vực tuyên giáo, đặc biệt là thực hiện tham mưu góp phần vào công tác tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa;

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng và đạo đức.

Khẩn trương triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch”, sớm đề xuất nhân sự để hợp nhất 3 Ban Chỉ đạo đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa (BCĐ 94);

Ban Chỉ đạo đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực lý luận (BCĐ 609); Ban Chỉ đạo đấu tranh trên lĩnh vực văn học nghệ thuật (BCĐ 213) để tổ chức hoạt động hiệu quả.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tăng cường điều tra, nghiên cứu, nắm bắt, phản ánh kịp thời, chính xác tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, cung cấp thông tin cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết trong đời sống xã hội.

Gắn nghiên cứu với định hướng tư tưởng chính trị, định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để kịp thời định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, anh ninh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy mạnh tuyên truyền các tấm gương điển hình tiến tiến và việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ.

Phối hợp thực hiện nghiêm các quy định về việc xử lý các sai phạm về định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa.

Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, góp phần tạo dư luận quốc tế ủng hộ sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước.

Chú trọng hơn nữa đến công tác tham mưu thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, sức khỏe, thể thao, an sinh xã hội...; góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng nguồn lực con người và tiềm lực khoa học, cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Kiện toàn tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các cấp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Nhiệm vụ cơ bản của công tác tuyên giáo năm 2018

Triển khai thực hiện các quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo cấp huyện.

Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tuyên giáo, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và bản lĩnh chính trị của người cán bộ trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Gợi mở những nội dung cần quan tâm của ngành Tuyên giáo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhìn một cách tổng quát, khách quan, đất nước ta thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Đây là công sức của toàn Đảng, toàn dân, trong đó, có công lao rất lớn của công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, văn học nghệ thuật. Công tác tuyên giáo góp phần tích lũy kết quả dần dần, từ lượng chuyển thành chất.

“Nếu như tư tưởng không thông, làm sao có thể đạt được những kết quả đó. Tôi muốn đặt cái nhìn tổng thể để nhìn công tác tuyên giáo lạc quan hơn, phấn khởi hơn. Đây là sự nỗ lực của toàn ngành tuyên giáo”.

Khẳng định những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo thời gian qua, đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý một số hạn chế còn tồn tại trong công tác này.

Về công tác lý luận, nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận, phải chăng chưa được quan tâm đúng mức. Đây là vấn đề rất cơ bản, quan trọng, quyết định việc định hướng tư tưởng chính trị nhưng hình như chưa đáp ứng được nhu cầu, mặc dù rất có cố gắng.

Ở đây, lý luận là lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, định hướng, quan điểm đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Nhiệm vụ đầu tiên của Ban Tuyên giáo Trung ương và toàn ngành Tuyên giáo là xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng.

Cái gì dẫn dắt chính trị tư tưởng? Đó công tác lý luận, nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận. Bản thân chúng ta đã thấm và sâu sắc về vấn đề này chưa?

Về công tác thông tin tuyên truyền, có rất nhiều cố gắng, nhất là báo chí cách mạng đã phát triển rất nhanh và hiện đại, nhưng công tác tuyên truyền miệng còn yếu.

Đối thoại, tuyên truyền miệng, các buổi nói chuyện… chưa sinh động, chưa kịp thời. Tính chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tư tưởng cho báo chí báo chí, văn học nghệ thuật chưa quyết liệt.

Quản lý báo mạng, internet còn không ít lúng túng, hạn chế.

Về đấu tranh tư tưởng, phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động của thế lực thù địch còn yếu, thiếu sắc bén; chưa huy động được sức mạnh tổng hợp giữa các binh chủng. Công tác tổ chức đấu tranh cần bài bản hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phân tích những thuận lợi cơ bản và những diễn biến phức tạp khó lường, tác động vào tư tưởng, tình cảm của nhân dân trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, bên cạnh 9 nhiệm vụ đã đề ra, Ban Tuyên giáo Trung ương cần lưu ý đến 4 nội dung sau:

Một là, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng. Phải làm rõ nghĩa chính trị là chính trị nào, tư tưởng là tư tưởng nào?

Đó chính là nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đã đi. Tuyệt đối không dao động, mơ hồ.

Làm thế nào để công tác tư tưởng truyền vào mỗi cán bộ, vào nhân dân sự kiên định tư tưởng chính trị, kiên định hướng đi, không được chệnh hướng.

Lâu nay, chúng ta tiến hành cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, lãng phí, phòng chống tiêu cực, nói nhiều đến công tác cán bộ… nhưng điều cốt yếu là gì? Đó là sự kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hai là, công tác thông tin tuyên truyền phải xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Đây là trách nhiệm rất lớn của công tác tuyên giáo.

Trên cơ sở mục tiêu chính trị đúng đắn như đã nói, công tác tuyên giáo phải bằng mọi cách, phương thức, mọi lực lượng để xây dựng sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Phải nắm được tư tưởng, yêu cầu, tâm trạng của quần chúng; phải làm thế nào để dân hiểu được và chia sẻ, đưa được tư tưởng chính thống vào một cách nhuần nhuyễn để dân tự thấy, tự làm, tự hành động.

Phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng một cách đúng đắn.Các binh chủng làm công tác tư tưởng đều hướng vào mục tiêu này.

Ba là, phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực xấu, thù địch. Bảo vệ vững chắc đường lối, quan điểm, bản chất cách mạng của Đảng.

Bốn là,  xây dựng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ, phương thức hoạt động khoa học; rất nhiều nghệ thuật trong công tác này.

Phải phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan để cùng làm công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Trung ương cần quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tuyệt đối trung thành, kiên định vững vàng, làm việc một cách khoa học, biết cách tổ chức công việc, có dũng khí đấu tranh, có đủ trình độ chuyên môn chuyên nghiệp vụ, nói được, làm được, thuyết phục được; không bị cám dỗ, không bị các thế lực xấu mua chuộc. Phương pháp dân chủ, chân thành, không phải gò ép, áp đặt, không manh động.

Các cấp ủy, chính quyền phải tạo mọi điều kiện cho công tác tuyên giáo.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, trước mắt, ngành Tuyên giáo phải đặc biệt quan tâm tới sự tác động của mạng xã hội, Internet đối với xã hội. Triển khai nhanh hơn công tác quy hoạch báo chí. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ sự tin tưởng, với truyền thống 88 năm  của ngành, trải qua nhiều giai đoạn với không ít thử thách, ngành Tuyên giáo sẽ có những bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu mới đang đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo tuyengiao.vn