Đại biểu Quốc hội thảo luận về thẩm quyền của Thủ tướng

15/04/2015 07:12 Ngọc Quang
(GDVN) - Đây là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra từ 15 - 17/4.

Trong hai ngày rưỡi diễn ra hội nghị chuyên trách Đại biểu Quốc hội, hai trong số nhiều nội dung quan trọng sẽ được đưa ra thảo luật gồm: Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Trước đó, tại phiên làm việc thứ 37 của Ủy ban Thường vụ vừa qua, hai dự luật trên đã được đưa ra thảo luận với rất nhiều các ý kiến sắc sảo.

Đối với dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), có đề cập tới 4 thẩm quyền mới của Thủ tướng Chính phủ:

Thứ nhất, giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Thứ hai, tạm thời giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp chưa bầu được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thứ ba, quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thứ tư, đề nghị giao Thủ tướng Chính phủ thẩm quyền phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu Phó Chủ tịch tỉnh; phê chuẩn, phê duyệt danh sách nhân sự trước khi giới thiệu bầu vào chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Các Đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi). ảnh: TTBC.

Về quy định số lượng cấp phó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội theo hướng xác định rõ số lượng tối đa Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ không quá 5 (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng không quá 6); 

Cấp phó của Tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ không quá 4; cấp phó của cục, văn phòng, thanh tra và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ không quá 3; phó của cấp vụ không quá 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về việc sửa lại tên Luật Ban hành văn bản pháp luật thành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với nội dung, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật.

Về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, cơ bản các ý kiến nhất trí với quan điểm của Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị không quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã.

Ngoài ra, vẫn còn ý kiến khác nhau về nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ với cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội; 

Thẩm quyền ban hành nghị định quy định về những vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước; 

Thông tư liên tịch của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Đối với dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giữ 2 phương án để xin ý kiến Trung ương trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9. 

Tuy nhiên, đa số các ý kiến thảo luận nghiêng về ủng hộ phương án vẫn tổ chức HĐND cấp phường.

Phương án 1 quy định tất cả các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1 Điều 110 của Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương (gồm HĐND và UBND), nhưng làm rõ trong Luật tổ chức chính quyền địa phương những điểm khác biệt về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị và hải đảo.

Phương án 2 quy định ở các đơn vị hành chính như tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, xã, thị trấn tổ chức cấp chính quyền địa phương (gồm HĐND và UBND). 

Riêng ở phường, do đặc điểm đô thị, không tổ chức cấp chính quyền địa phương, chỉ tổ chức UBND để thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương tại phường.

Ngọc Quang