Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của tổ quốc

01/07/2015 16:58 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu này với Quân đội nhân dân Việt Nam tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX.

Đại hội tổ chức sáng nay (1/7) nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm (2010-2015); đề ra phương hướng, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân giai đoạn (2015-2020).

Đại hội đã hội tụ hơn 300 đại biểu ưu tú đại diện cho những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực, các lực lượng, các quân binh chủng, các cơ quan, đơn vị của toàn quân trong Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Quân đội luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân mà quên mình phục vụ, chiến đấu; luôn kiên định vững vàng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, góp phần thiết thực, quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trò chuyện với các chiến sĩ tại Đại hội. ảnh: VGP.

Đề cập tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và rất khó lường; đất nước ta có nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta đang đặt ra những yêu cầu mới, những nhiệm vụ to lớn và rất  nặng nề.

“Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Quân đội ta phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Dân tộc, với Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Đoàn kết một lòng xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh về mọi mặt, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ.

Kiên trì phấn đấu góp phần thiết thực gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác hữu nghị để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam của chúng ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ động hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia, các dân tộc, nỗ lực phấn đấu để tiến cùng thời đại vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển” - Thủ tướng phát biểu.

Tướng Chung: "Một số cán bộ, Đảng viên mất cảnh giác với âm mưu của địch"

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong toàn quân phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu của Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân, của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thành các phong trào thi đua, các nhiệm vụ, các chương trình hành động cụ thể của từng đơn vị;

Ra sức phá huy ưu điểm, thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua Quyết thắng trong từng đơn vị, trong toàn quân.

Theo đó, Thủ tướng cho rằng Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân phải tập trung hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất của quân đội nhân dân Việt Nam.

Tập trung xây dựng quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại ở những lĩnh vực, những đơn vị cần thiết; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thi đua xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng để cán bộ, chiến sỹ sống có lý tưởng, thương yêu đồng bào, đồng chí, có quyết tâm và trách nhiệm cao, không sợ hy sinh, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nêu cao cảnh giác cách mạng, không ngừng thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, phấn đấu làm chủ công nghệ, vũ khí trang bị hiện đại; bảo đảm an toàn tiết kiệm; kết hợp tốt giữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy sáng tạo, xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay và điển hình tiên tiến.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân.

Kết hợp chặt chẽ Phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân với phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp trên toàn quốc với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ chiến sỹ quân đội dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào đều phải thể hiện tính cách mạng, xung kích, kỷ luật, trung thực, chống tiêu cực, tham nhũng, chống bệnh thành tích, hình thức, càng trong khó khăn gian khổ thì càng phải thi đua đổi mới, sáng tạo.

“Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn tự hào về Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng; sẽ làm hết trách nhiệm của mình, làm hết sức mình nhằm tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để quân đội ta, để Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới” -  Thủ tướng bày tỏ.

Ngọc Quang