Trước đây, mỗi khi ra trận một binh sỹ được biên chế súng trung liên thường phải có một hỗ trợ viên với vai trò người tiếp đạn đi cùng để cùng phối hợp vận hành nhiệm vụ chiến đấu.

Tuy nhiên, với sự gia đời của balo tiếp đạn mang tên Ironman mà Lục quân Mỹ vừa giới thiệu, vai trò của binh sỹ hỗ trợ đã được giải phóng, một quân nhân được biên chế súng trung liên có thể.

Ba lô IRONMAN có khẳ năng cung cấp lượng đạn dự trữ cho một khẩu trung liên cấu hình phổ biến của Lục quân Mỹ là 500 viên.

IRONMAN cho phép người giữ súng máy trung liên khi chiến đấu có thể hoạt động liên tục mà không cần sự trpwj giúp của nhân viên tiếp đạn.

Bình Nguyên