Những trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội

13/06/2021 12:23 Theo TTXVN
GDVN- Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Ðại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp bầu ra, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội.

Theo TTXVN