Quốc hội đánh giá, nhiều bức xúc nảy sinh chưa được giải quyết hiệu quả

22/03/2016 09:32 Ngọc Quang
(GDVN) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh điều này khi báo cáo công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội cách đây ít phút.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, 5 năm qua với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nền kinh tế vượt qua giai đoạn suy giảm, tuy nhiên phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu và thực tế nguồn lực được huy động.

Các cơ quan còn bận suy nghĩ, dân tiếp tục ngồi tù, Quốc hội ơi!

Kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi chậm và chưa ổn định, nợ công tăng cao và tăng nhanh. Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

Nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh chưa được giải quyết có hiệu quả, nhất là các vấn đề xã hội và quản lý xã hội. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn và đẩy lùi.

Những diễn biến mới phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, tình hình căng thẳng trên biển Đông, đe dọa hòa bình, sự toàn vẹn lãnh thổ; sự chống phá của các thế lực thù địch; thiên tai, dịch bệnh và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu… là những nguy cơ gây mất ổn định, tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Quốc hội luôn vì dân và lấy dân làm gốc. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Đối với hoạt động của Quốc hội, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ rõ những hạn chế, đó là tại các kỳ họp, vẫn còn hạn chế là tình trạng gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội không đúng hạn.

Quy trình, thủ tục một số công đoạn chưa hoàn thiện như việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận tại kỳ họp, trình tự, thủ tục thông qua luật, nghị quyết của Quốc hội; trình tự, thủ tục xem xét, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội.

Một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu chưa được chuẩn bị kỹ. Vẫn còn tình trạng chất lượng, tiến độ chuẩn bị của một số nội dung không bảo đảm nên phải rút ra khỏi chương trình kỳ họp. Thí dụ như Luật dược (sửa đổi), Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 bị rút khỏi chương trình kỳ họp thứ 3.

Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ và hội trường có lúc, có nội dung chưa thực sự đầy đủ; có nội dung chưa được tiếp thu, giải trình hợp lý, thuyết phục.

Chính phủ nhận định Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp

Một số ý kiến thảo luận trùng lắp, dàn trải, chưa mang tính tranh luận, chưa bám sát nội dung trọng tâm. Một số câu trả lời chất vấn còn dài, chưa giải đáp thỏa đáng vấn đề được chất vấn.

Một số đại biểu Quốc hội chưa dành thời gian thỏa đáng tham dự phiên họp đã ảnh hưởng nhất định đến số đại biểu dự họp và chất lượng thảo luận, biểu quyết, tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân; điều kiện phục vụ, cơ sở vật chất- kỹ thuật và một số công tác bảo đảm khác còn có những hạn chế nhất định.

Đối với hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết vẫn còn những hạn chế như: chưa thật kiên quyết trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nên chưa bảo đảm tiến độ và chất lượng một số dự án.

Nhiệm vụ giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh chưa được quan tâm thích đáng; việc đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên nên hiệu lực, hiệu quả một số hoạt động giám sát chưa cao.

Từ những thành công đạt được và những tồn tại trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu ra 8 bài học kinh nghiệm:

Một là, kế thừa, phát huy các thành tựu, bài học kinh nghiệm của 70 năm Quốc hội Việt Nam, Quốc hội khóa XIII đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, dân chủ thực sự, công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động.

Với Quốc hội, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ và trách nhiệm là yêu cầu thường xuyên, liên tục, là động lực quan trọng tạo nên sức mạnh, sự năng động, sáng tạo để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.

Hai là, quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, phục vụ dân là yêu cầu hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội.

Gắn bó chặt chẽ, mật thiết với cử tri và nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân góp phần tạo ra sức mạnh cho Quốc hội, bảo đảm để Quốc hội bám sát sự vận động của đời sống kinh tế - xã hội, có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân.

Dân chủ là lựa chọn tốt nhất để đưa trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân đến với diễn đàn Quốc hội, kết tinh vào các quyết định của Quốc hội về lập hiến, lập pháp, các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao.

Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, công khai, minh bạch hoạt động của Quốc hội sẽ đưa Quốc hội, đại biểu Quốc hội đến gần dân và dân chủ hơn.

Ba là, chất lượng đại biểu Quốc hội có vai trò quyết định trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội có năng lực, trình độ chuyên môn so với các khoá trước đã góp phần quan trọng, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ; thảo luận, tranh luận với tinh thần xây dựng, tâm huyết; tích cực tham gia hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày càng khẳng định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

Bốn là, đề cao vai trò, trách nhiệm, đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan của Quốc hội có ý nghĩa quyết định đến việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, giúp cho hoạt động của Quốc hội ngày càng trọng tâm, trọng điểm hơn.

Chủ tịch Quốc hội: “Thủ tục hành chính của mình cay độc lắm”

(GDVN) - Nhiều thủ tục để làm gì? Để có tiền thì mới xong chứ sao nữa. Tự do kinh doanh mà sao nghề chữa bệnh cứu người lại gây cản trở?

Hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội được tiếp tục cải tiến, đổi mới, bảo đảm làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của Quốc hội. Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội được tăng cường các đại biểu Quốc hội có bản lĩnh, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực sự trở thành nòng cốt trong hoạt động của Hội đồng, Ủy ban.

Năm là, tăng cường phối hợp, hợp tác có hiệu quả với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan là yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần giúp Quốc hội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Việc tăng cường phối hợp, hợp tác với các cơ quan hữu quan đã tạo sự thống nhất, kịp thời trong xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, nhất là liên quan đến việc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định và công tác tổ chức bầu cử, giám sát bầu cử, giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân, tuyên truyền động viên các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của Quốc hội...

Sáu là, tăng cường hoạt động đối ngoại của Quốc hội cả trên bình diện song phương và đa phương góp phần nâng cao uy tín của Quốc hội và vị thế của đất nước trên trường quốc tế, thực hiện tốt đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển đất nước.

Đồng thời tiếp thu các tinh hoa, kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội/Nghị viện các nước trên thế giới trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng chủ động, hiệu quả hơn.

Bảy là, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc Quốc hội theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Tám là, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, thực hiện sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, vì lợi ích của đất nước, của nhân dân là nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân ủy thác.

Thông qua các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, Quốc hội đã thể chế hóa kịp thời Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết của Đảng, sớm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội đã tạo không khí dân chủ, cởi mở, phát huy trí tuệ đại biểu, nâng cao hiệu quả hoạt động Quốc hội.

Ngọc Quang