Thu chi ngoài sổ sách số tiền hơn 1,2 tỷ đồng là… không nghiêm trọng

27/11/2018 07:48 Hưng Long
(GDVN) - Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Kiên Giang điều hành Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học để xảy ra thu chi ngoài sổ sách hơn 1,2 tỷ đồng là không nghiêm trọng.

Ngày 26/11, bà Nguyễn Thị Minh Giang – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang xác nhận, đã xử lý các cán bộ vi phạm theo Kết luận nội dung tố cáo số 05/KL-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, ngày 22/5/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo đối với ông Trần Quang Bảo – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Trương Quang Vinh – Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học cùng một số cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tỉnh Kiên Giang. (Ảnh; H.L)

Căn cứ vào kết quả xác minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Đối với nội dung tố cáo chung tại Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học cơ bản là tố cáo đúng. Trong quá trình hoạt động, Trung tâm còn để xảy ra các sai phạm về thu, chi tài chính và quản lý hành chính.

Trung tâm đã thu, chi để ngoài báo cáo quyết toán; trích thừa thuế thu nhập doanh nghiệp từ các đơn vị liên kết; chi sai quy định, vượt quy định, mua hóa đơn hợp thức hóa chứng từ…

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học còn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, chi thu nhập tăng thêm chưa đúng quy định.

Đối với nội dung tố cáo chung tại Sở Giáo dục và Đào tạo cơ bản cũng là tố cáo đúng. Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch tài chính, Văn phòng Sở còn một số sai sót trong công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở.

Tuy nhiên, nội dung sai phạm và thiệt hại về vật chất không nhiều, mục đích vì lợi ích chung của tập thể.

Chánh thanh tra được bổ nhiệm khi chưa có bằng đại học...không có lỗi 

Đối với ông Trần Quang Bảo – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trong quá trình quản lý còn để xảy ra một số sai sót nhất định, như: tài chính ngân sách, quản lý hành chính.

Những sai phạm của ông Bảo có nguyên nhân từ việc được giao nhiệm vụ ở 2 đơn vị. Ông Bảo vừa làm Phó Giám đốc Sở và vừa kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học.

Ông Bảo có giao quyền cho Phó Giám đốc Trung tâm xử lý tất cả công việc của Trung tâm nhưng chưa thường xuyên kiểm tra nên còn xảy ra những vi phạm nêu trên.

Ông Trương Quang Vinh – Phó Giám đốc, điều hành hoạt động Trung tâm theo phân công của ông Bảo đã để xảy ra nhiều sai phạm trong thu, chi kinh phí; đánh giá nhận xét cán bộ, công chức, viên chức.

Bản thân ông Vinh chưa thực hiện nghiêm quy định về quản lý tài chính ngân sách như đã nêu trên, gây dư luận trong đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị.

Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ ra nguyên nhân khách quan là do ông Vinh chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý. Nguyên nhân chủ quan là do ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm, còn tùy tiện trong quản lý, sử dụng kinh phí tại đơn vị.

Đối với ông Nguyễn Việt Bắc – giáo viên, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân của Trung tâm đã có hành vi ký vào hóa đơn mua văn phòng phẩm và phô tô tại cơ sở  nơi gia đình mình làm chủ để hợp thức hóa chứng từ thanh toán, gây dư luận không tốt tại Trung tâm.

Đối với ông Thiều Văn Nam – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính của Trung tâm có sai sót không nghiêm trọng và với mục đích nhằm để hướng dẫn Trung tâm thực hiện đúng quy định về tài chính ngân sách.

Ông Võ Thanh Vũ – Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo có sai sót khi chưa được lãnh đạo Sở phân công thực hiện nhiệm vụ giám sát hội đồng thi tại Trung tâm. Nội dung sai sót của ông Vũ là không lớn, bản thân ông Vũ cũng vì nhiệm vụ chung.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu đối với tập thể, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trong việc tham mưu Giám đốc Sở ban hành quyết định ủy quyền cho Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố thanh tra chuyên ngành năm 2013 – 2014 sai quy định hiện hành.

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chi thừa tiền tiếp dân và sử dụng tiền trích sau thanh tra không đúng quy định.

Tập thể lãnh đạo Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học chịu trách nhiệm chung về những sai phạm xảy ra tại Trung tâm với tổng số tiền là hơn 1,2 tỷ đồng.

Đối với trách nhiệm cá nhân, ông Trần Quang Bảo - Phó Giám đốc Sở và vừa kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học phải chịu trách nhiệm chung đối với các sai phạm xảy ra tại Trung tâm.

Ông Bảo duyệt chi sai quy định số tiền hơn 95 triệu đồng. Ông Trần Quang Bảo còn có thiếu sót trong việc không ban hành kịp thời quy chế làm việc của Trung tâm. 

Ông Trần Quang Vinh, được Giám đốc Trung tâm phân công điều hành Trung tâm, chịu trách nhiệm chính về toàn bộ các sai phạm xảy ra tại Trung tâm.

Trong đó, bản thân ông Vinh duyệt chi sai quy định số tiền hơn 160 triệu đồng, gồm: Chi mua hóa đơn số tiền hơn 68,7 triệu đồng, duyệt chi phô tô tài liệu số tiền hơn 48 triệu đồng, chi vượt phụ cấp hội đồng thi số tiền 37,9 triệu đồng, mua phôi chứng chỉ số tiền hơn 3 triệu đồng, điện thoại cá nhân số tiền 1,2 triệu đồng, mua quà biếu số tiền hơn 1,4 triệu đồng.

Ông Vinh còn duyệt chi thanh toán xe ô tô đi công tác không đúng quy định số tiền hơn 21,2 triệu đồng; bản thân tự phô tô tài liệu của Trung tâm để bán riêng; thực hiện không nghiêm quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, còn 6 cá nhân khác sai phạm ký duyệt chứng từ chi thuê xe ô tô đi công tác sai quy định; ký mua hóa đơn văn phòng phẩm và phô tô để hợp thức hóa thanh toán tiền tiếp khách sai quy định; chưa kiến nghị đơn vị kiểm tra các năm trước và chấn chỉnh để đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ khi chưa được lãnh đạo sở phân công bằng văn bản….

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu thu hồi số tiền chi sai cho Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học cũng như một số cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, xét thấy sai phạm của các cá nhân là không nghiêm trọng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý về mặt hành chính, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính và các cá nhân.

Tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Trương Quang Vinh – Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học do có nhiều sai phạm trong điều hành thu, chi kinh phí và quản lý hành chính tại Trung tâm.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, gồm: bà Ngô Thị Kiều Nhi – Kế toán Trung tâm và ông Nguyễn Việt Bắc – giáo viên Trung tâm.

Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Mã Phước Lợi – Phó Giám đốc Trung tâm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu không kiểm điểm đối với bà Lê Thị Nuôi – nguyên Thủ quỹ Trung tâm do đã nghỉ hưu.

Đối với ông Thiều Văn Nam – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính tự rút kinh nghiệm nhằm thực hiện thời gian tới tốt hơn. 

Hưng Long