Nô và bài kiểm tra

07/07/2012 12:57 TL (st)
(GDVN) - Trong giờ trả bài kiểm tra Nô được 0 điểm.
TL (st)