Trời mưa vì đâu !

12/06/2012 08:59
Gặp tiên là chuyện may nhưng với tình huống thế này chắc là... rủi thì đúng hơn.
Vào một ngày "đẹp trời"