Có nhiều phương án về cơ cấu Chính phủ khóa XIII

Tin nóng

Cơ cấu Chính phủ khóa XIII có nhiều phương án để lựa chọn và sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tới.

Cơ cấu Chính phủ khóa XIII có nhiều phương án để lựa chọn và sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tới.

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết tại cuộc gặp mặt cung cấp thông tin định kỳ cho các cơ quan báo chí, ngày 18/7, tại Hà Nội.

Theo đó, Bộ Nội vụ đang tích cực triển khai các Đề án theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như Báo cáo của Chính phủ về đánh giá Luật Tổ chức Chính phủ 2001 và đề xuất những nội dung liên quan cần sửa đổi Hiến pháp; trình Chính phủ Đề án cơ cấu Chính phủ khóa XIII và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phân cấp quản lý Nhà nước giữa Trung ương và địa phương.

Bộ cũng chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, cơ cấu Chính phủ khóa XII cơ bản hợp lý, mô hình bộ đa ngành, đa lĩnh vực đã thể hiện nhiều mặt tích cực, tuy còn một số chồng chéo trong thực hiện chức năng nhiệm vụ và điều này sẽ được giải quyết trong thời gian tới, sẽ quy trách nhiệm cụ thể cho từng bộ, ngành và trách nhiệm của các bên liên quan.

Tại buổi gặp mặt, Bộ Nội vụ cũng cung cấp cho các cơ quan báo chí những thông tin liên quan đến các hoạt động của Bộ trong 6 tháng đầu năm.

Trong đó, nổi bật là việc đổi mới thể chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhằm khắc phục những bất hợp lý trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức theo hướng bảo đảm nguyên tắc đề cao vai trò, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp và chế độ trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh…

Bộ đang tiếp tục xây dựng Đề án cải cách tổng thể chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn sau năm 2011.

Theo đó, 8 nhiệm vụ trọng tâm đã được Bộ Nội vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm, trong đó tiếp tục nghiên cứu xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và thực hiện Đề án cơ cấu Chính phủ khóa XIII sau khi được phê duyệt; tham mưu giúp Chính phủ kiện toàn tổ chức bộ máy của các bộ, ngành, địa phương cho phù hợp.

Bộ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương sau cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tiếp tục thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường; xây dựng, trình Chính phủ các Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân (sửa đổi), Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (sửa đổi); triển khai Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Bộ Nội vụ cũng tiếp tục nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; triển khai tổ chức các kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh.

Hiện Bộ Nội vụ đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển chọn và bồi dưỡng để bố trí đội viên tham gia Dự án 600 phó chủ tịch xã tại 62 huyện nghèo; hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Đồng thời, Bộ triển khai các chương trình, đề án, dự án thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

Theo Chu Thanh Vân/Vietnam+

Từ khóa :
chính phủ , thủ tướng chính phủ
Có nhiều phương án về cơ cấu Chính phủ khóa XIII
Tin khác