Thi tuyển lãnh đạo là để chọn người đủ đức, đủ tài

Xã hội

Sinh Phúc

(GDVN) - Đề án thí điểm “Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp phòng” do Bộ Nội vụ triển khai được kỳ vọng sẽ tìm ra nhiều người tài cho đất nước.

Sáng 5/8/2014, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Ban Cán sự để cho ý kiến vào Đề án Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng. Đây là đề án quan trọng được xây dựng nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo Bộ Nội, Đề án “Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp phòng” hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, qua đó khắc phục những hạn chế, bất cập trong tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, góp phần vào thực hiện việc đổi mới công tác cán bộ.

Đề án có 5 nội dung đổi mới cách tuyển chọn bao gồm: Quy định rõ, cụ thể thầm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong giới thiệu, đề xuất, bổ nhiệm nhân sự; mở rộng phạm vi đề cử, đăng ký dự tuyển lãnh đạo quản lý; bổ sung thêm người dự tuyển phải trình bày chương trình hành động trước khi lấy phiếu tín nhiệm; thay đổi nội dung, kết cấu phiếu tín nhiệm; và đổi mới công tác bổ nhiệm lại.

TS Nguyễn Xuân Thu (Phó trưởng ban thư ký, Văn phòng Bộ Tư pháp) và TS Nguyễn Văn Điệp (Trưởng khoa đào tạo luật sư, Học viện Tư pháp)  thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp.

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Đề án trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận.

Thủ tướng nêu rõ: “Việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý luôn là yêu cầu cấp bách, khách quan và là đòi hỏi của thực tiễn quản lý hiện nay, trong đó đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất trí hoàn thiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng” trên tinh thần đổi mới cách tuyển chọn nhưng phải đảm bảo các quan điểm, nguyên tắc về công tác cán bộ của Đảng; thu hút được những người có đức, có tài gắn với tiêu chuẩn của từng chức vụ cụ thể; gắn trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, tăng cường sự giám sát của nhân dân và các tổ chức đoàn thể; bảo đảm tính kế thừa, ổn định và khắc phục những hạn chế của quy trình tuyển chọn hiện nay.

Thủ tướng cũng yêu cầu có đánh giá đầy đủ và toàn diện hơn phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, quản lý theo quy trình đã và đang làm từ trước đến nay; cũng như phương thức tuyển chọn qua thi tuyển đang được các Bộ, ngành, địa phương thí điểm thực hiện; nêu rõ các mặt được, các mặt hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới về quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ, đảm bảo quan điểm, nguyên tắc đã đề ra, đồng thời lựa chọn được những người thực sự có đức, có tài vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Sinh Phúc
Từ khóa :
tuyển cán bộ cấp vụ , đề án thí điểm thi tuyển cán bộ , trọng dụng nhân tài , thủ tướng chỉ đạo chọn nhân tài , thi tuyển bộ giao thông vận tải , người tài , nhân tài việt nam , thi tuyển lãnh đạo
Thi tuyển lãnh đạo là để chọn người đủ đức, đủ tài
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
hoàng hoa đình
1

Đối với quan chức, viên chức không đủ đức, không đủ tài thì có giải pháp nào không??? Đây là vấn đề nổi cộm đã tồn tại hàng chục năm nay, nếu không giải quyết được chắc chắn không thể đạt được năm 2020 nước ta là nước công nghiệp phát triển.

Xem thêm bình luận
Tin khác