10 dấu ấn nổi bật về Đại hội XIII của Đảng

09/02/2021 09:59
Theo Baochinhphu.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng và của dân tộc ta trong năm 2021, diễn ra từ ngày 25/1 đến 1/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, và đã thành công rất tốt đẹp, kết thúc sớm gần hai ngày so với kế hoạch.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng và của dân tộc ta trong năm 2021.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng và của dân tộc ta trong năm 2021.

Sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội thể hiện trên cả ba phương diện: Văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ.

Qua quá trình chuẩn bị và những ngày diễn ra Đại hội, có thể nêu lên 10 dấu ấn nổi bật sau đây:

(1) Đại hội XIII của Đảng có số lượng đại biểu đông nhất qua 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Về dự Đại hội có 1.587 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng, gồm 191 đại biểu đương nhiên, 1.381 đại biểu được bầu từ 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương và 15 đại biểu công tác ở ngoài nước được chỉ định, tăng 77 đại biểu so với Đại hội XII.

Có gần 600 phóng viên báo chí trong nước và quốc tế theo dõi và đưa tin về Đại hội.

(2) Cả trước, trong và sau Đại hội, Đảng ta đã nhận được gần 400 điện, thư chúc mừng của các tổ chức, cá nhân và bạn bè quốc tế, nhiều nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc (Đại hội XII, Đảng ta nhận được 253 điện, thư chúc mừng).

Điều đó thể hiện tình cảm tốt đẹp, tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác, ủng hộ to lớn của nhân dân thế giới đối với nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế, uy tín ngày càng cao của Đảng và Nhà nước ta trên trường quốc tế.

(3) Chất lượng và trình độ các mặt của đại biểu dự Đại hội rất cao. Trong số 1.587 đại biểu, hầu hết là cấp ủy viên các cấp, trong đó có 191 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 1.295 cấp ủy viên cấp tỉnh và tương đương; 876 đại biểu đã được tặng thưởng Huân chương các loại; 412 đại biểu đã nhận Huy hiệu 30, 40, 45, 50 năm tuổi Đảng; 03 đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 95 đại biểu là Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương; 87 đại biểu là đại biểu Quốc hội đương nhiệm.

Có 1.579 đại biểu có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị; 1.067 có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 71 là Giáo sư, Phó giáo sư; 13 đại biểu là Nhà giáo ưu tú; 15 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú.

(4) Chủ đề của Đại hội XIII vừa kế thừa, vừa bổ sung, phát triển Chủ đề của Đại hội XII, thể hiện đầy đủ, toàn diện, sâu sắc nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, được Đại hội nhất trí rất cao là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

(5) Trên cơ sở kế thừa và phát triển phương châm chỉ đạo của Đại hội XII, phương châm chỉ đạo của Đại hội XIII được xác định là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đại hội không chỉ đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mà còn đánh giá tổng quát tình hình đất nước qua 35 năm đổi mới và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn quý báu.

Trên cơ sở đó, Đại hội không chỉ quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong 5 năm tới, mà còn đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước đến năm 2030, kỷ niệm 100 thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

(6) So với Đại hội XII, số lượng các văn kiện được Đại hội thảo luận và thông qua nhiều hơn, phạm vi rộng hơn, nội dung phong phú, toàn diện, sâu sắc hơn.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII và khẳng định: “Kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn”.

Đây là cơ sở để Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

(7) Trên cơ sở đánh giá tình hình đất nước qua 35 năm đổi mới, Đại hội khẳng định: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất, tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đây là niềm tự hào, là động lực và nguồn lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội đã xác định mục tiêu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

(8) Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt coi trọng về chất lượng, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và tiến hành kỹ lưỡng, bài bản, khoa học theo quy trình 5 bước; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch vì lợi ích của Quốc gia - Dân tộc.

Công tác nhân sự được tiến hành theo trình tự: chuẩn bị nhân sự Trung ương trước, nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau và cuối cùng là nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; chuẩn bị nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia lần đầu sau và cuối cùng mới xem xét các trường hợp “đặc biệt”.

Những trường hợp “đặc biệt” được Bộ Chính trị xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng nhiều mặt theo quy trình dân chủ, chặt chẽ trước khi trình Trung ương xem xét, quyết định giới thiệu với Đại hội và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

(9) Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, Đại hội bầu một lần đủ 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với số phiếu tập trung cao, đúng với phương hướng công tác nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 60% tái cử, 40% mới tham gia lần đầu; 19 đồng chí nữ, chiếm 9,5%; 100% có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị và 100% có trình độ từ đại học trở lên. Ban Chấp hành Trung ương có 03 đội tuổi, trong đó gần 30% từ 50 tuổi trở xuống; 63% từ 51 đến 60 tuổi và 8% trên 60 tuổi.

(10) Ngày 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí (1 đồng chí là nữ), trong đó có 8 đồng chí tái cử và 10 đồng chí mới; bầu Ban Bí thư gồm 5 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí nữ; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí và đồng chí Trần Cẩm Tú được bầu lại là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư khóa XII tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.

Theo Baochinhphu.vn