Bao cấp và cào bằng là triệt tiêu phát triển

Bao cấp và cào bằng là triệt tiêu phát triển
GDVN- Những con người tiên tiến nhà nước phải ủng hộ họ, nhằm thúc đẩy sự phát triển theo mô hình “đàn nhạn”. Không nên kéo họ dừng lại để chờ cả một tập thể cùng tiến.