Khẳng định tầm nhìn phát triển xanh

Khẳng định tầm nhìn phát triển xanh
GDVN-Kiên định mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững, tăng cường hợp tác với các tổ chức trong nước, quốc tế để hỗ trợ triển khai nguồn vốn xanh và bền vững tại VN.