Đi tìm… tiếng Việt

Đi tìm… tiếng Việt
(GDVN) - Chuẩn hóa chữ viết và tiếng nói trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là bắt buộc và không thể chậm trễ.

Đất nước đang rùng mình chuyển đổi

Đất nước đang rùng mình chuyển đổi
(GDVN) - Cả đất nước đang rùng mình chuyển đổi cho giai đoạn phát triển mới, từ ý chí chính trị, nỗ lực cải cách đến tư duy và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.