93 năm thành lập Đảng: Đảng mạnh, dân tin

93 năm thành lập Đảng: Đảng mạnh, dân tin
GDVN- Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ...