Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới
GDVN- Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025.

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ
(GDVN) - Thủ tướng đã phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến 2030.