“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

02/01/2016 04:00
Xuân Trung
(GDVN) - Đây là chủ đề thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát động chiều nay trong phiên bế mạc Đại hội thi đua yêu nước

Trong phiên bế mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9, thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo đó, cần tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra cho 5 năm tới, 2016-2020.

Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Đảng, Nhà nước, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Ảnh Xuân Trung

Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào phong phú khác. Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện kỷ cương và tiến bộ, công bằng xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân.

Thứ hai, tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin, niềm tự hào, hướng về Tổ quốc, chung tay, chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. 

Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của bộ, ngành, địa phương và cả nước.

Thứ bốn, đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời.

“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ảnh 2
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh Xuân Trung

Thứ năm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Phấn đấu trong thời gian tới, ngành nào, cấp nào cũng có ngày càng nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, sau Đại hội, các ban, bộ, ngành, địa phương; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, căn cứ Chủ đề của Đại hội, Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 và tình hình thực tế của mình, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã hưởng ứng và đồng tình với chủ đề mà Thủ tướng phát động phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, chủ đề thi đua đã chỉ rõ: Động lực của thi đua là lòng yêu nước của mỗi người Việt Nam; yêu nước thì phải chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai giải pháp căn bản để phát huy sức mạnh tinh thần và vật chất của nhân dân, của đất nước là Đoàn kết và Sáng tạo. Hai mục tiêu chính của thi đua là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, thông qua các tổ chức đoàn thể của nhân dân, sự phối hợp hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, đồng bào từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến hải đảo, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo sẽ tham gia vào các phong trào thi đua cụ thể, phù hợp với nghề nghiệp và hoàn cảnh của mình. 

Các cuộc vận động, phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục phát huy các cách làm có hiệu quả, các nội dung và mục tiêu thi đua ở mỗi lĩnh vực, mỗi tầng lớp nhân dân và ở mỗi địa phương, đồng thời triển khai các yêu cầu đổi mới thi đua trong giai đoạn cả nước hội nhập quốc tế hiện nay.

Xuân Trung